Bác sĩ là công việc thường xuyên phải tăng ca, làm thêm giờ. Vậy lương làm thêm của họ được tính theo công thức nào?

Tôi là bác sĩ, lương ngày thường hệ số 2.34, mức ưu đãi nghề là 0.4. Vậy tiền lương làm thêm ban đêm 2 giờ được bao nhiêu, tính theo công thức nào? (V.T.H.)

luonglamthem
Bác sĩ Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai kiểm tra bệnh nhân đang điều trị tại BV

Theo điều 105 Bộ luật lao động năm 2012, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22g-6g sáng hôm sau.

Theo Điều 25 nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì:

– Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc: Vào ngày thường ít nhất bằng 150%.

– Người lao động làm việc ban đêm theo khoản 2 Điều 97 của Bộ luật lao động được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3 Điều 97 của Bộ luật lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

Để có cơ sở tính được cụ thể tiền lương làm thêm giờ ban đêm đối với 2 giờ làm thêm ngày thường của bạn, chúng tôi phải có được tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường của bạn.

Chẳng hạn: Gọi tiền lương giờ thực trả công việc đang làm vào ban ngày đối với ngày thường của bác sĩ là y đồng/1giờ, thì tiền lương làm việc 01 giờ vào ban đêm được tính là = (yđ x 130% x 1 giờ).

Tiền lương 1 giờ làm thêm vào ban đêm của ngày thường = [(yđ x 130% x 150% x 1 giờ) + (yđ x 20%)]

Leave a Reply